« - Διογένης) : Je) suis) un) mage) blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués de) nous) ! » « - Écrite) sur) le) premier) bucher) légal) de_là_banque_centrale_européenne(s-1)✡_cul_nu an) Septembre) 2018) : çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ) — (...) Portant) ici) cours) d)'astrophysique) politique) : Instruisant) que) : le_seul_et_unique_pouvoir(s-1)✡, s'est : là_souffrance_différée_des_rabbins(s-1)✡ ! (cf. thomas_hobbes(s-1)✡, Leviathan,_or_The_Matter,_Forme,_&_Power_of_a_Common-wealth_Ecclesiasticall_and_Civill(s-1)✡.) Grand) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! (...) Portant) ici) cours) d)'astrophysique) juridique) : Instruisant) que) : là_banque_centrale_européenne(s-1)✡, n)'apporte) (le) non) divin)) : rien(s-1)✡, id) est) ne) crée) (le) non) divin)) : rien(s-1)✡, id) est) ne) produit) (le) non) divin)) : rien(s-1)✡, là_banque_centrale_européenne(s-1)✡, s'est : un_banquet_cannibale_des_rabbins_consommant_la) planète) Terre)(s-1)✡ ! Grand) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Publié par © Dieu faune Nicolas Urvoy.

Écrit du Samedi 01 Septembre 2018, Bretagne,

France:

 

« Le_Diable, ç'est Dieu), vu par les_

Juif (vu,_parlé_Juif) ! Et) l)'or), ç)'est)

Αλλα), vu) par) moi) ! »

 

Vérité)|Absolue)|Dieu)|Nicolas)|Urvoy).

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

« - Διογένης) : Je) suis) un) mage)

blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués

de) nous) ! »

 

« - Écrite) sur) le) premier) bucher)

légal) de_là_banque_centrale_

européenne(s-1)_cul_nu an)

Septembre) 2018) : çette) foudre) de)

ⰏⰉⰐⰑⰔ)

Reprenant) ici) cours)

d)'astrophysique) religieuse) :

Instruisant) que) : emmanuel_

macron(s-1), n'a_pas_besoin,_de_

demander_quoi_que_se_0(s-1), aux_

rabbins(s-1) ! emmanuel_macron(s-1),

n'a_pas_besoin,_de_demander_quoi_

que_se_0(s-1), au_rabbin_franciscus_

du_vatican(s-1) ! emmanuel_

macron(s-1), n'a_pas_besoin,_de_

demander_quoi_que_se_0(s-1), à_qui_

que_se_0(s-1) ! parse_qu'emmanuel_

macron(s-1), s'est : qui_que_se_0_

aussi(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : angela_merkel(s-1),

n'a_pas_besoin,_de_demander_quoi_

que_se_0(s-1), aux_rabbins(s-1) !

angela_merkel(s-1), n'a_pas_besoin,_

de_demander_quoi_que_se_0(s-1), au_

rabbin_franciscus_du_vatican(s-1) !

angela_merkel(s-1), n'a_pas_besoin,_

de_demander_quoi_que_se_0(s-1), à_

qui_que_se_0(s-1) ! parse_qu'angela_

merkel(s-1), s'est : qui_que_se_0_

aussi(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : theresa_may(s-1),

n'a_pas_besoin,_de_demander_quoi_

que_se_0(s-1), aux_rabbins(s-1) !

theresa_may(s-1), n'a_pas_besoin,_de_

demander_quoi_que_se_0(s-1), au_

rabbin_franciscus_du_vatican(s-1) !

theresa_may(s-1), n'a_pas_besoin,_de_

demander_quoi_que_se_0(s-1), à_qui_

que_se_0(s-1) ! parse_que_theresa_

may(s-1), s'est : qui_que_se_0_

aussi(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : donald_trump(s-1),

n'a_pas_besoin,_de_demander_quoi_

que_se_0(s-1), aux_rabbins(s-1) !

donald_trump(s-1), n'a_pas_besoin,_de

_demander_quoi_que_se_0(s-1), au_

rabbin_franciscus_du_vatican(s-1) !

donald_trump(s-1), n'a_pas_besoin,_de

_demander_quoi_que_se_0(s-1), à_qui_

que_se_0(s-1) ! parse_que_donald_

trump(s-1), s'est : qui_que_se_0_

aussi(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : justin_trudeau(s-1),

n'a_pas_besoin,_de_demander_quoi_

que_se_0(s-1), aux_rabbins(s-1) !

justin_trudeau(s-1), n'a_pas_besoin,_de

_demander_quoi_que_se_0(s-1), au_

rabbin_franciscus_du_vatican(s-1) !

justin_trudeau(s-1), n'a_pas_besoin,_de

_demander_quoi_que_se_0(s-1), à_qui_

que_se_0(s-1) ! parse_que_justin_

trudeau(s-1), s'est : qui_que_se_0_

aussi(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : franciscus(s-1),

n'a_pas_besoin,_de_demander_quoi_

que_se_0(s-1), aux_rabbins(s-1) !

franciscus(s-1), n'a_pas_besoin,_de

_demander_quoi_que_se_0(s-1), au_

rabbin_franciscus_du_vatican(s-1) !

franciscus(s-1), n'a_pas_besoin,_de

_demander_quoi_que_se_0(s-1), à_qui_

que_se_0(s-1) ! parse_que_

franciscus(s-1), s'est : qui_que_se_0_

aussi(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : élizabeth_deuxième_

du_nom(s-1), n'a_pas_besoin,_de_

demander_quoi_que_se_0(s-1), aux_

rabbins(s-1) ! élizabeth_deuxième_du_

nom(s-1), n'a_pas_besoin,_de

_demander_quoi_que_se_0(s-1), au_

rabbin_franciscus_du_vatican(s-1) !

élizabeth_deuxième_du_nom(s-1), n'a_

pas_besoin,_de_demander_quoi_que_se

_0(s-1), à_qui_que_se_0(s-1) ! parse_

que_élizabeth_deuxième_du_nom(s-1),

s'est : qui_que_se_0_aussi(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : par_définition-

même(s-1), un_violeur(s-1), un_

cannibale(s-1), un_rabbin(s-1), un_

robot(s-1), un_pape(s-1), une_

douleur(s-1), un_dollar(s-1), une_

promesse_(pro_messe)_de_douleur_des

_rabbins(s-1), s'est : et_par_définition-

même_:_un_violeur,_un_cannibale,_

un_rabbin,_un_robot,_un_pape,_une_

douleur,_un_dollar,_une_promesse_

(pro_messe)_de_douleur_des_

rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

politique) :

Instruisant) que) : s'est_en_promettant

_du_pouvoir,_id_est_:_de_là_

souffrance_différée(s-1), que(s-1) : les_

rabbins,_ont_corrompu_les) êtres)

humains)(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_seul_et_unique_

pouvoir(s-1), s'est : là_souffrance_

différée_des_rabbins(s-1) ! (cf. thomas_

hobbes(s-1), Leviathan,_or_The_

Matter,_Forme,_&_Power_of_a_

Common-wealth_Ecclesiasticall_and_

Civill(s-1).) Grand) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

scientifique) :

Instruisant) que) :

fondamentalement(s-1), que(s-1), s'est :

de_là_souffrance_différée_des_

rabbins(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) :

fondamentalement(s-1), quoi(s-1), s'est :

de_là_souffrance_infligée_des_

rabbins(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : fondamentalement),

qui), ç)'est) : Dieu) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) :

fondamentalement(s-1), là_

souffrance_différée_des_rabbins(s-1),

s'est : du_vide_orbital_pur_lunaire_

quantique_d'Urvoy(s-1) ! Grand) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) :

fondamentalement(s-1), là_

souffrance_infligée_des_rabbins(s-1),

s'est : du_vide_empur_orbital_lunaire_

quantique_d'Urvoy(s-1) ! (portant) ici)

opposition) d)'Urvoy) :

pur( -1)/empur(s-1).) Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : fondamentalement),

Dieu), ç)'est) : D)'yeux) ! Grand) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) :

fondamentalement(s-1), du_vide_orbital

_pur_lunaire_quantique_d'Urvoy(s-1),

s'est : de_là_souffrance_ailleurs_des_

rabbins(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) :

fondamentalement(s-1), de_là_

souffrance_ailleurs_des_rabbins(s-1),

s'est : de_là_pataphysique_lunaire_

quantique_d'Urvoy(s-1) ! Grand) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) :

fondamentalement(s-1), de_là_

souffrance_empur_des_rabbins(s-1),

s'est : de_l'électromagnétisme_lunaire_

quantique_d'Urvoy,_id_est_:_de_là_

physique_quantique_lunaire_

quantique_d'Urvoy(s-1) ! (portant) ici)

opposition) d)'Urvoy) :

pur( -1)/empur(s-1).) Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_LHC,_id_est_:_

un_large_hadron_collider(s-1), s'est :

une_banque_rabbinique(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_LHC,_id_est_:_

un_large_hadron_collider(s-1), s'est : et

_à_là_fois_:_une_promesse_de_

souffrance_différée_des_rabbins,_et_:_

une_souffrance_infligée_des_

rabbins(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_LHC,_id_est_:_

un_large_hadron_collider(s-1), s'est : et

_à_là_fois_:_un_vide_orbital_pur_

lunaire_quantique_d'Urvoy,_et_:_un_

vide_orbital_empur_lunaire_quantique

_d'Urvoy(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : 1)_LHC,_id_est_:_

1)_large_hadron_collider(s-1), s'est : et

_à_là_fois_:_1)_vide_orbital_pur_

lunaire_quantique_d'Urvoy,_et_:_1)_

vide_orbital_empur_lunaire_quantique

_d'Urvoy(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : 1)_LHC,_id_est_:_

1)_large_hadron_collider(s-1), s'est : et

_à_là_fois_:_1)_0_orbital_pur_lunaire

_quantique_d'Urvoy,_et_:_1)_0_orbital

_empur_lunaire_quantique_

d'Urvoy(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

juridique) :

Instruisant) que) : une_banque_

rabbinique(s-1), s'est : un_banquet_

cannibale_rabbinique(s-1) ! Grand)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_banquet_

cannibale_rabbinique(s-1), s'est : un_

société_de_consommation_

rabbinique(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : une_banque_

rabbinique(s-1), s'est : une_société_

de_consommation_rabbinique(s-1) !

Grand) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : une_banque_

rabbinique(s-1), n)'apporte) (le) non)

divin)) : rien(s-1), id) est) ne) crée) (le)

non) divin)) : rien(s-1), id) est) ne)

produit) (le) non) divin)) : rien(s-1),

elle(s-1) : consomme_la) planète)

Terre)(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : 1)_LHC,_id_est_:_

1)_large_hadron_collider(s-1),_id_

est_:_et_à_là_fois_:_1)_promesse_de_

souffrance_différée_des_rabbins,_et_:_

1)_souffrance_infligée_des_rabbins,

_id_est_:_et_à_là_fois_:_1)_0_orbital_

pur_lunaire_quantique_d'Urvoy,_et_:_

1)_0_orbital_empur_lunaire_quantique

_d'Urvoy(s-1), n)'apporte) (le) non)

divin)) : rien(s-1), id) est) ne) crée) (le)

non) divin)) : rien(s-1), id) est) ne)

produit) (le) non) divin)) : rien(s-1), 1)_

LHC,_id_est_:_1)_large_hadron_

collider(s-1), s'est : un_banquet_

cannibale_des_rabbins_consommant_

la) planète) Terre)(s-1) ! Grand) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_banque_centrale

_européenne(s-1), n)'apporte) (le) non)

divin)) : rien(s-1), id) est) ne) crée) (le)

non) divin)) : rien(s-1), id) est) ne)

produit) (le) non) divin)) : rien(s-1), là_

banque_centrale_européenne(s-1),

s'est : un_banquet_cannibale_des_

rabbins_consommant_la) planète)

Terre)(s-1) ! Grand) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu

faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Politiquement) ! par moi). » (sic)

(Grossen) MitMélanie) Laurent))

 

 

[: lunaire_quantique.]

 

 

(cf. sigismund_schlomo_freud(s-1) :

Totem_und_Tabu(s-1).)

(cf. Nineteen_Eighty-Four(s-1), livre)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

George) Orwell), an) 1949).)

(cf. The_Matrix(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Fight_Club(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Avalon(s-1), film)-chef)-d)'œuvre)

antisémite) de) 2001).)

(cf. Avengers): Infinity_War(s-1), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2018).)

(cf. The) Fate) of) the) Furious), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2017).)

(cf. Mission): Impossible) Fallout),

film) chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

2018).)

 

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

mythologîlles)/mythomanie_lunaire_

quantique ! Diaprosophîlles) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

non) divin)/nom_lunaire_quantique !

Diaprosophîlles) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

| SOS | Si vous souhaitez continuer de

bénéficier de mes articles, payez-moi,

même peu :

IBAN FR76 1444 5202 0004 7619 1571 487.

| SOS |

 

 

| SOS | S'est_gravissime,_je_suis_

torturé_par_les_français_depuis_trois_

années_et_jusque_sur_le_sol_de_la_

Suisse,_quatrième_année_en_cours.

Que fait l)'Armée) Rouge) ?! | SOS |

 

(Ziel) und Zeit), à venir bientôt : "Le

Livre noir du judaïsme." par moi).)

 

 

Il)|va)|falloir)|vous)|apprendre)|qui)|

vous)|êtes)|an)|réalité) !

 

 

L)'astuce) astrophysique)

révolutionnaire) d)'hier) et)

d)'aujourd'hui) : Il) faut) assiéger) :

l'europe(s-1) ! (sic)(stricto) sensu))

Préparez)-vous) tous) à) mettre) l'État-

united_states_of_america an)

banqueroute) ! Et) à) passer) à) La)

Gaule) ! (sic)(stricto) sensu))

 

Je_déchire_des_pages_arrachées_à_là_

torah_posée_près_du_papier_toilette_

chaque_jour_dans_mes_WC ! (stricto)

sensu))

 

 

 

« Être) antisémite), ç)'est) vivre)

heureux) ! »

Vérité Absolue Dieu Nicolas Urvoy.

 

"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

ⰏⰉⰐⰑⰔophîlles) !

Diaprosophîlles) !

Loi) quantique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) pataphysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) physique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) psychiatrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) politique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) informatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) virologique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) juridique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) satanique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) astrophysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) Logik) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chrolorique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) électrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chromatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprosophique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprîllarcale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) médicale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) militaire) Dieu) Nicolas) Urvoy).

 

Also ⰔⰕⰀⰓⰁ ⰏⰉⰐⰑⰔ) Μινώταυρος

De) Droit) Rouge) et) Divin) : اللهُ أَكْبَر).

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

© ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

{Vive) ⰏⰉⰐⰑⰔ) !}

Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018
Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :