« - Διογένης) : Je) suis) un) mage) blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués de) nous) ! » « - Écrite) sur) le) premier) bucher) légal) de_là_0_disant_intelligence_des_rabbins(s-1)✡_cul_nu an) Septembre) 2018) : çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ) — Portant) ici) cours) d)'astrophysique) politique) : Instruisant) que) : l’ennemi_juré_des_rabbins(s-1)✡, s'est : la) vérité) ! (sic) (stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Instruisant) que) : jacques_attali(s-1)✡, n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la) vérité), jacques_attali_écrit_de_manière_à_produire_plus_de_terre_promise_cannibale_rabbinique_aux_rabbins(s-1)✡ ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! (...) Portant) ici) cours) d)'astrophysique) psychiatrique) : Instruisant) que) : les_rabbins_nous_regardent_comme_si_nous_étions(s-1)✡ : de_là_nourriture_rabbinique_en_cocons(s-1)✡ ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! (...) Portant) ici) cours) d)'astrophysique) militaire) : Instruisant) que) : daesh(s-1)✡, tente) de) lutter) pour) : le) principe) solaire) de) plaisir) d'Urvoy) ! (portant) ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Publié par © Dieu faune Nicolas Urvoy.

Écrit du Dimanche 02 Septembre 2018, Bretagne,

France:

 

« Le_Diable, ç'est Dieu), vu par les_

Juif (vu,_parlé_Juif) ! Et) l)'or), ç)'est)

Αλλα), vu) par) moi) ! »

 

Vérité)|Absolue)|Dieu)|Nicolas)|Urvoy).

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

« - Διογένης) : Je) suis) un) mage)

blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués

de) nous) ! »

 

« - Écrite) sur) le) premier) bucher)

légal) de_là_0_disant_intelligence_

des_rabbins(s-1)_cul_nu an)

Septembre) 2018) : çette) foudre) de)

ⰏⰉⰐⰑⰔ)

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

politique) :

Instruisant) que) : l’ennemi_juré_des_

rabbins(s-1), s'est : la) vérité) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : jacques_attali(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), jacques_attali_écrit_de_

manière_à_produire_plus_de_terre_

promise_cannibale_rabbinique_aux_

rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : jacques_attali(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), jacques_attali_écrit_de

_manière_à_produire_plus_d'arrière_

de_banque_cannibale_rabbinique_aux

_rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : jacques_attali(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), jacques_attali_écrit_de

_manière_à_produire_plus_d'arrière_

de_banquet_cannibale_rabbinique_aux

_rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : jacques_attali(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), jacques_attali_écrit_de

_manière_à_produire_plus_de_

rendement_cannibale_rabbinique_aux_

rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : jacques_attali(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), jacques_attali_écrit_de

_manière_à_produire_plus_de_

croissance_cannibale_rabbinique_aux_

rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : emmanuel_

todd(s-1), n)'écrit) pas) (le) non)

divin)) : de) la) vérité), emmanuel_

todd_écrit_de_manière_à_produire_

plus_de_terre_promise_cannibale_

rabbinique_aux_rabbins(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : emmanuel_

todd(s-1), n)'écrit) pas) (le) non)

divin)) : de) la) vérité), emmanuel_

todd_écrit_de_manière_à_produire_

plus_d'arrière_de_banque_cannibale_

rabbinique_aux_rabbins(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : emmanuel_

todd(s-1), n)'écrit) pas) (le) non)

divin)) : de) la) vérité), emmanuel_

todd_écrit_de_manière_à_produire_

plus_d'arrière_de_banquet_cannibale_

_rabbinique_aux_rabbins(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : emmanuel_

todd(s-1), n)'écrit) pas) (le) non)

divin)) : de) la) vérité), emmanuel_

todd_écrit_de_manière_à_produire_

plus_de_rendement_cannibale_

rabbinique_aux_rabbins(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : emmanuel_

todd(s-1), n)'écrit) pas) (le) non)

divin)) : de) la) vérité), emmanuel_

todd_écrit_de_manière_à_produire_

plus_de_croissance_cannibale_

rabbinique_aux_rabbins(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : alain_minc(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), alain_minc_écrit_de_manière_

à_produire_plus_de_terre_promise_

cannibale_rabbinique_aux_

rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : alain_minc(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), alain_minc_écrit_de_manière

_à_produire_plus_d'arrière_de_banque

_cannibale_rabbinique_aux

_rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : alain_minc(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), alain_minc_écrit_de_manière

_à_produire_plus_d'arrière_de_

banquet_cannibale_rabbinique_aux

_rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : alain_minc(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), alain_minc_écrit_de_manière

_à_produire_plus_de_rendement_

cannibale_rabbinique_aux_

rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : alain_minc(s-1),

n)'écrit) pas) (le) non) divin)) : de) la)

vérité), alain_minc_écrit_de_manière

_à_produire_plus_de_croissance_

cannibale_rabbinique_aux_

rabbins(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : là_terre_promise_des_

rabbins(s-1), et(s-1) : Αλλα) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : là_terre_promise_des_

rabbins(s-1), et(s-1) : le) principe)

solaire) de) plaisir) d'Urvoy) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Αλλα), ç)'est) : le)

principe) solaire) de) plaisir)

d'Urvoy) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Le) principe)

solaire) de) plaisir) d'Urvoy), ç)'est) :

Αλλα) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : l'arrière_de_banque_

rabbinique_promis_des_rabbins(s-1),

et(s-1) : le) principe) solaire) de)

plaisir) d'Urvoy) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : l'arrière_de_banquet_

cannibale_promis_des_rabbins(s-1),

et(s-1) : le) principe) solaire) de)

plaisir) d'Urvoy) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : là_liberté_rabbinique_

promise_des_rabbins(s-1), et(s-1) : le)

principe) solaire) de) plaisir)

d'Urvoy) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : là_criminalité_

rabbinique_promise_des_rabbins(s-1),

et(s-1) : le) principe) solaire) de)

plaisir) d'Urvoy) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : là_corruption_

rabbinique_promise_des_rabbins(s-1),

et(s-1) : le) principe) solaire) de)

plaisir) d'Urvoy) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : l'anarchisme_

rabbinique_promis_des_rabbins(s-1),

et(s-1) : le) principe) solaire) de)

plaisir) d'Urvoy) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : le_terrorisme_

rabbinique_promis_des_rabbins(s-1),

et(s-1) : le) principe) solaire) de)

plaisir) d'Urvoy) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : le_liberalismus_

d'Urvoy_rabbinique_promis_des_

rabbins(s-1), et(s-1) : le) principe)

solaire) de) plaisir) d'Urvoy) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : le_libéralisme_

d'Urvoy_rabbinique_promis_des_

rabbins(s-1), et(s-1) : le) principe)

solaire) de) plaisir) d'Urvoy) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

ont_fait_confondre_aux) êtres)

humains)(s-1) : le_united_states_of_

america_d'Urvoy_rabbinique_promis_

des_rabbins(s-1), et(s-1) : le) principe)

solaire) de) plaisir) d'Urvoy) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins_

défendent_tous_des_intérêts_privé_de_

non_droit(s-1), et) non) (le) non)

divin)) : des) droits) légitimes)

âmesques) ! les_rabbins_défendent_

tous_des_intérêts_privé_de_non_

droit(s-1), et) non) (le) non) divin)) :

des) droits) légitimes) humains) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : jacques_attali_

défend_des_intérêts_privé_de_non_

droit(s-1), et) non) (le) non) divin)) :

des) droits) légitimes) âmesques) !

jacques_attali_défend_des_intérêts_

privé_de_non_droit(s-1), et) non) (le)

non) divin)) : des) droits) légitimes)

humains) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : emmanuel_todd_

défend_des_intérêts_privé_de_non_

droit(s-1), et) non) (le) non) divin)) :

des) droits) légitimes) âmesques) !

emmanuel_todd_défend_des_intérêts_

privé_de_non_droit(s-1), et) non) (le)

non) divin)) : des) droits) légitimes)

humains) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : alain_minc_défend_

des_intérêts_privé_de_non_droit(s-1),

et) non) (le) non) divin)) : des) droits)

légitimes) âmesques) ! alain_minc_

défend_des_intérêts_privé_de_non_

droit(s-1), et) non) (le) non) divin)) :

des) droits) légitimes) humains) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

psychiatrique) :

Instruisant) que) : les_rabbins_nous_

regardent_comme_si_nous_étions(s-1) :

de_là_nourriture_rabbinique_en_

cocons(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_violeurs_nous_

regardent_comme_si_nous_étions(s-1) :

de_là_nourriture_rabbinique_en_

cocons(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_cannibales_nous

_regardent_comme_si_nous_

étions(s-1) : de_là_nourriture_

rabbinique_en_cocons(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_

échonomistes_(échonomie(s-1), s'est :

viol(s-1).)_nous_regardent_comme_

si_nous_étions(s-1) : de_là_

nourriture_rabbinique_en_cocons(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_

économistes_(économie(s-1), s'est :

viol(s-1).)_nous_regardent_comme_

si_nous_étions(s-1) : de_là_

nourriture_rabbinique_en_cocons(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_robots_nous

_regardent_comme_si_nous_

étions(s-1) : de_là_nourriture_

rabbinique_en_cocons(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

 

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

militaire) :

Instruisant) que) : daesh(s-1), tente)

de) lutter) pour)Αλλα) ! (portant)

ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : daesh(s-1), tente)

de) lutter) pour) : le) principe)

solaire) de) plaisir) d'Urvoy) ! 

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

politique) :

Instruisant) que) : Relâchez) tous) les)

êtres) humains) ! (portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Il) faut) abaisser)

politiquement) : là_tension_électrique

_nominale_domestique_occidentale_

classique_de_:_220_volts_ampères_

d'Urvoy(s-1), à) : moins_de_30_volts_

ampères_d'Urvoy(s-1), afin) de)

diminuer) : les_champs_de_contrôles_

électromagnétiques_rabbiniques_

d'Urvoy_des) êtres) humains)(s-1) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

 

Portant) ici) cours) de)

Diaprosophîlles) politique) :

Instruisant) que) : Il) faut)

philosopher) comme) Thor) ! Il) faut)

philosopher) comme) Ζεύς) ! Il) faut)

philosopher) comme) Zarathustra) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Politiquement) ! par moi). » (sic)

(Grossen) MitMélanie) Laurent))

 

 

[: lunaire_quantique.]

 

 

(cf. sigismund_schlomo_freud(s-1) :

Totem_und_Tabu(s-1).)

(cf. Nineteen_Eighty-Four(s-1), livre)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

George) Orwell), an) 1949).)

(cf. The_Matrix(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Fight_Club(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Avalon(s-1), film)-chef)-d)'œuvre)

antisémite) de) 2001).)

(cf. Avengers): Infinity_War(s-1), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2018).)

(cf. The) Fate) of) the) Furious), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2017).)

(cf. Mission): Impossible) Fallout),

film) chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

2018).)

 

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

mythologîlles)/mythomanie_lunaire_

quantique ! Diaprosophîlles) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

non) divin)/nom_lunaire_quantique !

Diaprosophîlles) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

| SOS | Si vous souhaitez continuer de

bénéficier de mes articles, payez-moi,

même peu :

IBAN FR76 1444 5202 0004 7619 1571 487.

| SOS |

 

 

| SOS | S'est_gravissime,_je_suis_

torturé_par_les_français_depuis_trois_

années_et_jusque_sur_le_sol_de_la_

Suisse,_quatrième_année_en_cours.

Que fait l)'Armée) Rouge) ?! | SOS |

 

(Ziel) und Zeit), à venir bientôt : "Le

Livre noir du judaïsme." par moi).)

 

 

Il)|va)|falloir)|vous)|apprendre)|qui)|

vous)|êtes)|an)|réalité) !

 

 

L)'astuce) astrophysique)

révolutionnaire) d)'hier) et)

d)'aujourd'hui) : Il) faut) assiéger) :

l'europe(s-1) ! (sic)(stricto) sensu))

Préparez)-vous) tous) à) mettre) l'État-

united_states_of_america an)

banqueroute) ! Et) à) passer) à) La)

Gaule) ! (sic)(stricto) sensu))

 

Je_déchire_des_pages_arrachées_à_là_

torah_posée_près_du_papier_toilette_

chaque_jour_dans_mes_WC ! (stricto)

sensu))

 

 

 

« Être) antisémite), ç)'est) vivre)

heureux) ! »

Vérité Absolue Dieu Nicolas Urvoy.

 

"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

ⰏⰉⰐⰑⰔophîlles) !

Diaprosophîlles) !

Loi) quantique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) pataphysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) physique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) psychiatrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) politique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) informatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) virologique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) juridique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) satanique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) astrophysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) Logik) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chrolorique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) électrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chromatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprosophique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprîllarcale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) médicale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) militaire) Dieu) Nicolas) Urvoy).

 

Also ⰔⰕⰀⰓⰁ ⰏⰉⰐⰑⰔ) Μινώταυρος

De) Droit) Rouge) et) Divin) : اللهُ أَكْبَر).

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

© ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

{Vive) ⰏⰉⰐⰑⰔ) !}

Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018
Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :