« - Διογένης) : Je) suis) un) mage) blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués de) nous) ! » « - Écrite) sur) le) premier) bucher) légal) de_là_0_disant_civilisationalité_des_rabbins(s-1)✡_cul_nu [system_failure(s-1)✡] an) Septembre) 2018) : çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ) — (...) Portant) ici) cours) d)'astrophysique) religieuse) : Instruisant) que) : l'arrogance_homosexuelle_refoulée_des_rabbins(s-1)✡, leur_faisant_dire,_et_leur_faisant_croire_:_que_comme_des_pères_noëls_sur_nos) vies),_les_rabbins_occupant_des_trônes_sur_nos) vies),_pouvaient_dire,_et_pouvaient_déféquer_:_démons_et_merveilles)_refoulées_sur_nos) vies)(s-1)✡ ! (cf. campagne_électorale_de_ françois_hollande(s-1)✡ : "moi_président(s-1)✡".)(portant) ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! (...) Instruisant) que) : selon_sigismund_schlomo_freud(s-1)✡, là_sodomisation_refoulée,_serait_refouleusement_naturelle_et_refouleusement_nécessaire,_refouleusement_:_aux_rabbins_des_rabbins_et_par_extension_:_à) tous) les) êtres) humains)_des_rabbins_des_rabbins_des_rabbins(s-1)✡ ! (portant) ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Publié le par © Dieu faune Nicolas Urvoy.

Écrit du Lundi 03 Septembre 2018, Bretagne,

France:

 

« Le_Diable, ç'est Dieu), vu par les_

Juif (vu,_parlé_Juif) ! Et) l)'or), ç)'est)

Αλλα), vu) par) moi) ! »

 

Vérité)|Absolue)|Dieu)|Nicolas)|Urvoy).

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

« - Διογένης) : Je) suis) un) mage)

blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués

de) nous) ! »

 

« - Écrite) sur) le) premier) bucher)

légal) de_là_0_disant_civilisationalité_

des_rabbins(s-1)_cul_nu [system_

failure(s-1)] an) Septembre) 2018) :

çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ)

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

religieuse) :

Instruisant) que) : un_esprit_

masqué_des_rabbins(s-1), s'est : un_

sodomite_rabbinique_des_rabbins(s-1)!

(cf. rené_descartes(s-1).)(portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_esprit_

masqué_des_rabbins(s-1), s'est : un_

sodomite_refoulé_des_rabbins(s-1)!

(cf. rené_descartes(s-1).)(portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_esprit_

masqué_des_rabbins(s-1), s'est : un_

violeur_sodomite_rabbinique_des_

rabbins(s-1)! (cf. rené_descartes(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_esprit_

masqué_des_rabbins(s-1), s'est : un_

violeur_sodomite_refoulé_des_

rabbins(s-1)! (cf. rené_descartes(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_esprit_

masqué_des_rabbins(s-1), s'est : un_

violeur_sodomite_rabbinique_

cannibale_rabbinique_des_

rabbins(s-1)! (cf. rené_descartes(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_esprit_

masqué_des_rabbins(s-1), s'est : un_

violeur_sodomite_refoulé_cannibale_

refoulé_des_rabbins(s-1)! (cf. rené_

descartes(s-1).)(portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'esprit_masqué_

des_rabbins(s-1), s'est : leur_anus_

rabbinique(s-1)! (cf. rené_

descartes(s-1).)(portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'esprit_masqué_

des_rabbins(s-1), s'est : leur_anus_

refoulé(s-1)! (cf. rené_descartes(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_masque_des_

rabbins(s-1), s'est : leur_propre_merde_

rabbinique_humiliée(s-1)! (cf. rené_

descartes(s-1).)(portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_masque_des_

rabbins(s-1), s'est : leur_propre_merde_

refoulée_humiliée(s-1)! (cf. rené_

descartes(s-1).)(portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_pot_aux_roses_

des_rabbins(s-1), s'est : leur_anus_

rabbinique(s-1)! (cf. rené_

descartes(s-1).)(portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_pot_aux_roses_

des_rabbins(s-1), s'est : leur_anus_

refoulé(s-1)! (cf. rené_descartes(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

croyaient_voir_une_progression_

civilisationnelle_rabbinique_dans_

l'assomption_homosexuelle_rabbinique

_de_leur_judaïté_refoulée(s-1) !

assomption_homosexuelles_rabbinique

_les_faisant_selon_eux_passer_:_du_

viol_rabbinique,_à_là_romance_

rabbinique(s-1)! (cf. gay_boom(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1),

croyaient_voir_une_progression_

civilisationnelle_refoulée_dans_

l'assomption_homosexuelle_refoulée_

de_leur_judaïté_refoulée(s-1) !

assomption_homosexuelles_refoulée_

les_faisant_selon_eux_passer_:_du_

viol_refoulé,_à_là_romance_

refoulée(s-1)! (cf. gay_boom(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_rabbins(s-1), voient_l'histoire_

politique_rabbinique_comme_un_

gigantesque_rapport_homosexuel_où_

tantôt_les_rabbins_subissent,_et_où_

tantôt_les_rabbins_infligent(s-1) !

(cf. sigismund_schlomo_freud(s-1).)

(cf. gay_boom(s-1).)(portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_rabbins(s-1), voient_l'histoire_

politique_refoulée_comme_un_

gigantesque_rapport_homosexuel_où_

tantôt_les_rabbins_subissent,_et_où_

tantôt_les_rabbins_infligent(s-1) !

(cf. sigismund_schlomo_freud(s-1).)

(cf. gay_boom(s-1).)(portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'arrogance_

homosexuelle_rabbinique_des_

rabbins(s-1), leur_faisant_dire,_et_leur

_faisant_croire_:_que_se_serait_le_

rabbin_sur_le_trône_qui_chierait_à_là

_gueule_des_autres,_et_non_

l'inverse(s-1) ! (cf. sigismund_schlomo_

freud(s-1).)(cf. gay_boom(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'arrogance_

homosexuelle_refoulée_des_

rabbins(s-1), leur_faisant_dire,_et_leur

_faisant_croire_:_que_se_serait_le_

rabbin_sur_le_trône_qui_chierait_à_là

_gueule_des_autres,_et_non_

l'inverse(s-1) ! (cf. sigismund_schlomo_

freud(s-1).)(cf. gay_boom(s-1).)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'arrogance_

homosexuelle_rabbinique_des_

rabbins(s-1), leur_faisant_dire,_et_leur

_faisant_croire_:_que_comme_des_

pères_noëls_sur_nos) vies),_les_

rabbins_occupant_des_trônes_sur_nos)

vies),_pouvaient_dire,_et_pouvaient_

déféquer_:_démons_et_merveilles)_

rabbiniques_sur_nos) vies)(s-1) !

(cf. campagne_électorale_de_

françois_hollande(s-1) : "moi_

président(s-1)".)(portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'arrogance_

homosexuelle_refoulée_des_

rabbins(s-1), leur_faisant_dire,_et_leur

_faisant_croire_:_que_comme_des_

pères_noëls_sur_nos) vies),_les_

rabbins_occupant_des_trônes_sur_nos)

vies),_pouvaient_dire,_et_pouvaient_

déféquer_:_démons_et_merveilles)_

refoulées_sur_nos) vies)(s-1) !

(cf. campagne_électorale_de_

françois_hollande(s-1) : "moi_

président(s-1)".)(portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : in_fine(s-1), et_en_

l'en_2018,_mais_depuis_là_première_

république_française(s-1), les_

rabbins_entrônés_sur_nos) vies),_

idéalisent_eux-mêmes_:_leurs_démons

_et_merveilles)_rabbiniques_sur_nos)

vies)(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : in_fine(s-1), et_en_

l'en_2018,_mais_depuis_là_première_

république_française(s-1), les_

rabbins_entrônés_sur_nos) vies),_

idéalisent_eux-mêmes_:_leurs_démons

_et_merveilles)_refoulés_sur_nos)

vies)(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : in_fine(s-1), et_en_

l'en_2018,_mais_depuis_là_première_

république_française(s-1), là_société_de

_consommation,_id_est_:_le_banquet_

cannibale_des_rabbins(s-1), s'est : là_

coprophilie_cannibale_rabbinique_des_

rabbins(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : in_fine(s-1), et_en_

l'en_2018,_mais_depuis_là_première_

république_française(s-1), là_société_de

_consommation,_id_est_:_le_banquet_

cannibale_des_rabbins(s-1), s'est : là_

coprophilie_cannibale_refoulée_des_

rabbins(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_république_

idéalisée_des_rabbins,_id_est_:_là_

chose_publique_idéalisée_des_

rabbins(s-1), s'est : là_merde_

rabbinique_humiliée_elle-même_des_

rabbins(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_république_

idéalisée_des_rabbins,_id_est_:_là_

chose_publique_idéalisée_des_

rabbins(s-1), s'est : là_merde_

refoulée_humiliée_elle-même_des_

rabbins(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), là_civilisation_elle-

même(s-1), ne_serait_autre_que_:_

l'humiliation_rabbinique_homosexuelle

_des) êtres) humains)_prostitués_

rabbiniquement_par_les_rabbins(s-1) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), là_civilisation_elle-

même(s-1), ne_serait_autre_que_:_

l'humiliation_refoulée_homosexuelle

_des) êtres) humains)_prostitués_

refouleusement_par_les_rabbins(s-1) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), les) animaux)_se_

reproduiraient_par_le) sexe) des)

femelle)(s-1), les_rabbins_se_

reproduiraient_par_les_anus_

rabbiniques_des_rabbins(s-1) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), les) animaux)_se_

reproduiraient_par_le) sexe) des)

femelle)(s-1), les_rabbins_se_

reproduiraient_par_les_anus_refoulés_

des_rabbins(s-1) ! (portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), là_reproduction_

rabbinique_des_rabbins(s-1),

conditionnerait_rabbiniquement_là_

pérennité_de_toute_civilisation_

rabbinique_de_rabbins_des_

rabbins(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), là_reproduction_

refoulée_des_rabbins(s-1),

conditionnerait_refouleusement_là_

pérennité_de_toute_civilisation_

refoulée_de_rabbins_des_rabbins(s-1) !

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), le_refoulement_

lui-même_:_serait_une_bénédiction_

rabbinique_des_rabbins_pour_les_

rabbins_des_rabbins(s-1) ! (portant)

ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), le_refoulement_

lui-même_:_serait_une_bénédiction_

refoulée_des_rabbins_pour_les_

rabbins_des_rabbins(s-1) ! (portant)

ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), l'humiliation_

rabbinique,_serait_rabbiniquement_

naturelle_et_rabbiniquement_

nécessaire,_rabbiniquement_:_aux_

rabbins_des_rabbins_et_par_

extension_:_à) tous) les) êtres)

humains)_des_rabbins_des_rabbins_

des_rabbins(s-1) ! (portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), l'humiliation_

refoulée,_serait_refouleusement_

naturelle_et_refouleusement_

nécessaire,_refouleusement_:_aux_

rabbins_des_rabbins_et_par_

extension_:_à) tous) les) êtres)

humains)_des_rabbins_des_rabbins_

des_rabbins(s-1) ! (portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), là_sodomisation_

rabbinique,_serait_rabbiniquement_

naturelle_et_rabbiniquement_

nécessaire,_rabbiniquement_:_aux_

rabbins_des_rabbins_et_par_

extension_:_à) tous) les) êtres)

humains)_des_rabbins_des_rabbins_

des_rabbins(s-1) ! (portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), là_sodomisation_

refoulée,_serait_refouleusement_

naturelle_et_refouleusement_

nécessaire,_refouleusement_:_aux_

rabbins_des_rabbins_et_par_

extension_:_à) tous) les) êtres)

humains)_des_rabbins_des_rabbins_

des_rabbins(s-1) ! (portant) ici)

teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1)Ἔρως),_ne_serait_

qu'un_matériel_thanatophilique_de_

Θάνατος,_rabbiniquement_

rabbiniquement_rabbiniquement_

parlant(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1)Ἔρως),_ne_serait_

qu'un_matériel_thanatophilique_de_

Θάνατος,_refouleusement_

refouleusement_refouleusement_

parlant(s-1) ! (portant) ici) teristhme)

appliqué) d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy. (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), Θάνατος,_serait_

l'idéal_rabbinique_idéalisé_

rabbiniquement_rabbiniquement_

rabbiniquement_parlant,_de_tous_les_

rabbins_des_rabbins_des_rabbins_des_

rabbins(s-1) ! (cf. Nicolas) Urvoy),

Séminaire) de) psychiatrie) en) cours) :

"cyclisme_informatique_d'Urvoy(s-1)".)

(portant) ici) teristhme) appliqué)

d)'Urvoy) !) © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), Θάνατος,_serait_

l'idéal_refoulé_idéalisé_refouleusement

_refouleusement_refouleusement_

parlant,_de_tous_les_rabbins_des_

rabbins_des_rabbins_des_rabbins(s-1) !

(cf. Nicolas) Urvoy), Séminaire) de)

psychiatrie) en) cours) : "cyclisme_

informatique_d'Urvoy(s-1)".)(portant)

ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), il_n'y_aurait_

jamais_eu_d'Ἔρως),_ni_même_de_

héros,_à_rabbiniquement_

rabbiniquement_rabbiniquement_

rabbiniquement_parler_

rabbiniquement_rabbiniquement_

rabbiniquement_rabbiniquement_des_

rabbiniquement_rabbiniquement_

rabbiniquement_rabbiniquement_

rabbins(s-1) ! system_failure(s-1) !

(cf. The_Matrix(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Nicolas) Urvoy), Séminaire) de)

psychiatrie) en) cours) : "cyclisme_

informatique_d'Urvoy(s-1)".)(portant)

ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : selon_sigismund_

schlomo_freud(s-1), il_n'y_aurait_

jamais_eu_d'Ἔρως),_ni_même_de_

héros,_à_refouleusement_

refouleusement_refouleusement_

refouleusement_parler_refouleusement

_refouleusement_refouleusement_

refouleusement_des_refouleusement_

refouleusement_refouleusement_

refouleusement_rabbins(s-1) ! system_

failure(s-1) ! (cf. The_Matrix(s-1),

film)-chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

1999).)(cf. Nicolas) Urvoy), Séminaire)

de) psychiatrie) en) cours) : "cyclisme_

informatique_d'Urvoy(s-1)".)(portant)

ici) teristhme) appliqué) d)'Urvoy) !)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Politiquement) ! par moi). » (sic)

(Grossen) MitMélanie) Laurent))

 

 

[: lunaire_quantique.]

 

 

 

(cf. sigismund_schlomo_freud(s-1) :

Totem_und_Tabu(s-1).)

(cf. Nineteen_Eighty-Four(s-1), livre)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

George) Orwell), an) 1949).)

(cf. The_Matrix(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Fight_Club(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Avalon(s-1), film)-chef)-d)'œuvre)

antisémite) de) 2001).)

(cf. Avengers): Infinity_War(s-1), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2018).)

(cf. The) Fate) of) the) Furious), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2017).)

(cf. Mission): Impossible) Fallout),

film) chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

2018).)

 

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

mythologîlles)/mythomanie_lunaire_

quantique ! Diaprosophîlles) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

non) divin)/nom_lunaire_quantique !

Diaprosophîlles) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

| SOS | Si vous souhaitez continuer de

bénéficier de mes articles, payez-moi,

même peu :

IBAN FR76 1444 5202 0004 7619 1571 487.

| SOS |

 

 

| SOS | S'est_gravissime,_je_suis_

torturé_par_les_français_depuis_trois_

années_et_jusque_sur_le_sol_de_la_

Suisse,_quatrième_année_en_cours.

Que fait l)'Armée) Rouge) ?! | SOS |

 

(Ziel) und Zeit), à venir bientôt : "Le

Livre noir du judaïsme." par moi).)

 

 

Il)|va)|falloir)|vous)|apprendre)|qui)|

vous)|êtes)|an)|réalité) !

 

 

L)'astuce) astrophysique)

révolutionnaire) d)'hier) et)

d)'aujourd'hui) : Il) faut) assiéger) :

l'europe(s-1) ! (sic)(stricto) sensu))

Préparez)-vous) tous) à) mettre) l'État-

united_states_of_america an)

banqueroute) ! Et) à) passer) à) La)

Gaule) ! (sic)(stricto) sensu))

 

Je_déchire_des_pages_arrachées_à_là_

torah_posée_près_du_papier_toilette_

chaque_jour_dans_mes_WC ! (stricto)

sensu))

 

 

 

« Être) antisémite), ç)'est) vivre)

heureux) ! »

Vérité Absolue Dieu Nicolas Urvoy.

 

"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

ⰏⰉⰐⰑⰔophîlles) !

Diaprosophîlles) !

Loi) quantique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) pataphysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) physique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) psychiatrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) politique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) informatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) virologique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) juridique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) satanique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) astrophysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) Logik) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chrolorique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) électrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chromatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprosophique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprîllarcale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) médicale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) militaire) Dieu) Nicolas) Urvoy).

 

Also ⰔⰕⰀⰓⰁ ⰏⰉⰐⰑⰔ) Μινώταυρος

De) Droit) Rouge) et) Divin) : اللهُ أَكْبَر).

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

© ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

{Vive) ⰏⰉⰐⰑⰔ) !}

Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018
Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018