« - Διογένης) : Je) suis) un) mage) blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués de) nous) ! » « - Écrite) sur) le) quatrième) bucher) légal) des_valeurs_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡_cul_nu an) Août) 2018) : çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ) — (...) Portant) ici) cours) d)'astrophysique) scientifique) : Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1)✡, les_valeurs_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_flammes_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_haines_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_Θάνατος_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_hacks_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_SA,_(société_anonyme)_freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_viols_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_criminalités_de_ là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_assassinats_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_chaos_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_anarchismes_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_terrorismes_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_satan_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_aimants_géants_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_là_Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_croix_de_david_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, id) est) : les_rabbins_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, ont_besoin_des_cerveaux_de_leurs_hôtes_humains_pour_se_reproduire_an) plein) jour)(s-1)✡ ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Publié par © Dieu faune Nicolas Urvoy.

Écrit du Jeudi 30 Août 2018, Bretagne, France:

 

« Le_Diable, ç'est Dieu), vu par les_

Juif (vu,_parlé_Juif) ! Et) l)'or), ç)'est)

Αλλα), vu) par) moi) ! »

 

Vérité)|Absolue)|Dieu)|Nicolas)|Urvoy).

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

« - Διογένης) : Je) suis) un) mage)

blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués

de) nous) ! »

 

« - Écrite) sur) le) quatrième) bucher)

légal) des_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1)_cul_nu an) Août) 2018) :

çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ)

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

politique) :

Instruisant) que) : Du) temps) des)

Chevaliers), les_assassins(s-1), ne_se_

montraient_pas(s-1) an) plein) jour) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Du) temps) des)

Chevaliers), les_cannibales(s-1), ne_se_

montraient_pas(s-1) an) plein) jour) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Du) temps) des)

Chevaliers), les_rabbins(s-1), ne_se_

montraient_pas(s-1) an) plein) jour) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Du) temps) des)

Chevaliers), les_assassins(s-1), çe)

faisaient) tuer) an) plein) jour) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Du) temps) des)

Chevaliers), les_cannibales(s-1), çe)

faisaient) tuer) an) plein) jour) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Du) temps) des)

Chevaliers), les_rabbins(s-1), çe)

faisaient) tuer) an) plein) jour) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

 

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

philosophique) :

Instruisant) que) : le_feu(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_haine(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_Θάνατος(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_hack(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'esprit(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_SA,_(société_

anonyme)_freudien(s-1), s'est : une_

triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_Juif(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_viol(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_meurtre(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_crime(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_criminalité(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'assassinat(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_chaos(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'anarchie(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'anarchisme(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_peur(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_terreur(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_terrorisme(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_satan(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_$(s-1), s'est : une_

triangularisation(s-1), cherchant_à_

quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'aimant_géant(s-1),

s'est : une_triangularisation(s-1),

cherchant_à_quatrangulariser(s-1) : la)

planète) Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_Lune(s-1), s'est :

une_triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_croix_de_

david(s-1), s'est : une_

triangularisation(s-1), cherchant_à

_quatrangulariser(s-1) : la) planète)

Terre) elle)-même(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_feu(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! le_feu(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_haine(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! là_haine(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_Θάνατος(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) ! le_

Θάνατος(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_hack(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! le_hack(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'esprit(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! l'esprit(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_SA,_(société_

anonyme)_freudien(s-1), s'est : trois_

cordes_mortes(s-1) ! le_SA,_(société_

anonyme)_freudien(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_Juif(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! le_Juif(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_viol(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! le_viol(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_meurtre(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) ! le_

meurtre(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_crime(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! le_crime(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_criminalité(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) ! là_

criminalité(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'assassinat(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) !

l'assassinat(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_chaos(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! le_chaos(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'anarchie(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) !

l'anarchie(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'anarchisme(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) !

l'anarchisme(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_peur(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! là_peur(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_terreur(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) ! là_

terreur(s-1), s'est : trois_S_mortes(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_terrorisme(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) ! le_

terrorisme(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_satan(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! le_satan(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : le_$(s-1), s'est : trois

_cordes_mortes(s-1) ! le_$(s-1), s'est :

trois_S_mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : l'aimant_géant(s-1),

s'est : trois_cordes_mortes(s-1) !

l'aimant_géant(s-1), s'est : trois_S_

mortes(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_Lune(s-1), s'est :

trois_cordes_mortes(s-1) ! là_Lune(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_croix_de_

david(s-1), s'est : trois_cordes_

mortes(s-1) ! là_croix_de_david(s-1),

s'est : trois_S_mortes(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : La) planète) Terre),

ç)'est) : une) infinité) de) çédîlles) !

(Portant) ici) opposition) d)'Urvoy) :

çédîlles)/corde_morte(s-1).)(Portant)

ici) opposition) d)'Urvoy) : Ç)/s(s-1).)

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

scientifique) :

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_de_leurs_

hôtes_humains_pour_se_reproduire_

an) plein) jour)(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), id) est) les_rabbins_de

_là_bourse_de_paris(s-1), ont_besoin_

des_cerveaux_de_leurs_hôtes_humains

_pour_se_reproduire_an) plein)

jour)(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_des_vides_

orbitaux_d'Urvoy_pour_se_

reproduire_an) plein) jour)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_des_0_

orbitaux_d'Urvoy_pour_se_reproduire_

an) plein) jour)(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_des_

lecteurs_optiques_d'Urvoy_pour_se_

reproduire_an) plein) jour)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_de_leurs_

hôtes_humains_pour_engendrer_an)

plein) jour)(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_des_

cerveaux_de_leurs_hôtes_humains_

pour_engendrer_an) plein) jour)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_des_vides_

orbitaux_d'Urvoy_pour_engendrer_an)

plein) jour)(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_des_0_

orbitaux_d'Urvoy_pour_engendrer_

an) plein) jour)(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) les_flammes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) les_

haines_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) les_Θάνατος_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_hacks_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

esprits_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_SA,_(société_anonyme)_

freudien_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_Juif_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_viols_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

meurtres_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_crimes_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_criminalités_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

assassinats_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_chaos_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

anarchies_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_anarchismes_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

peurs_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_terreurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1), id) est) : les_terrorismes_de_

là_bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_

satan_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_$_de_là_bourse_de_paris(s-1),

id) est) : les_aimants_géants_de_là_

bourse_de_paris(s-1), id) est) : les_là_

Lune_de_là_bourse_de_paris(s-1), id)

est) : les_croix_de_david_de_là_bourse

_de_paris(s-1), ont_besoin_des_

lecteurs_optiques_d'Urvoy_pour_

engendrer_an) plein) jour)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

religieuse) :

Instruisant) que) : là_pleurnicheries_

des_assassins(s-1), s'est : que(s-1), id_

est(s-1) : l'enfer_ne_serait_pas_assez_

grand_pour_eux(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_pleurnicheries_

des_cannibales(s-1), s'est : que(s-1), id_

est(s-1) : l'enfer_ne_serait_pas_assez_

grand_pour_eux(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_pleurnicheries_

des_rabbins(s-1), s'est : que(s-1), id_

est(s-1) : l'enfer_ne_serait_pas_assez_

grand_pour_eux(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Politiquement) ! par

moi). » (sic)

(Grossen) MitMélanie) Laurent))

 

 

[: lunaire_quantique.]

 

(cf. sigismund_schlomo_freud(s-1) :

Totem_und_Tabu(s-1).)

(cf. Nineteen_Eighty-Four(s-1), livre)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

George) Orwell), an) 1949).)

(cf. The_Matrix(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Fight_Club(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Avalon(s-1), film)-chef)-d)'œuvre)

antisémite) de) 2001).)

(cf. Avengers): Infinity_War(s-1), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2018).)

(cf. The) Fate) of) the) Furious), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2017).)

(cf. Mission): Impossible) Fallout),

film) chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

2018).)

 

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

mythologîlles)/mythomanie_lunaire_

quantique ! Diaprosophîlles) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

non) divin)/nom_lunaire_quantique !

Diaprosophîlles) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

| SOS | Si vous souhaitez continuer de

bénéficier de mes articles, payez-moi,

même peu :

IBAN FR76 1444 5202 0004 7619 1571 487.

| SOS |

 

 

| SOS | S'est_gravissime,_je_suis_

torturé_par_les_français_depuis_trois_

années_et_jusque_sur_le_sol_de_la_

Suisse,_quatrième_année_en_cours.

Que fait l)'Armée) Rouge) ?! | SOS |

 

(Ziel) und Zeit), à venir bientôt : "Le

Livre noir du judaïsme." par moi).)

 

 

Il)|va)|falloir)|vous)|apprendre)|qui)|

vous)|êtes)|an)|réalité) !

 

 

L)'astuce) astrophysique)

révolutionnaire) d)'hier) et)

d)'aujourd'hui) : Il) faut) assiéger) :

l'europe(s-1) ! (sic)(stricto) sensu))

Préparez)-vous) tous) à) mettre) l'État-

united_states_of_america an)

banqueroute) ! Et) à) passer) à) La)

Gaule) ! (sic)(stricto) sensu))

 

Je_déchire_des_pages_arrachées_à_là_

torah_posée_près_du_papier_toilette_

chaque_jour_dans_mes_WC ! (stricto)

sensu))

 

 

 

« Être) antisémite), ç)'est) vivre)

heureux) ! »

Vérité Absolue Dieu Nicolas Urvoy.

 

"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

ⰏⰉⰐⰑⰔophîlles) !

Diaprosophîlles) !

Loi) quantique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) pataphysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) physique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) psychiatrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) politique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) informatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) virologique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) juridique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) satanique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) astrophysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) Logik) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chrolorique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) électrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chromatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprosophique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprîllarcale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) médicale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) militaire) Dieu) Nicolas) Urvoy).

 

Also ⰔⰕⰀⰓⰁ ⰏⰉⰐⰑⰔ) Μινώταυρος

De) Droit) Rouge) et) Divin) : اللهُ أَكْبَر).

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

© ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

{Vive) ⰏⰉⰐⰑⰔ) !}

Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018
Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :