« - Διογένης) : Je) suis) un) mage) blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués de) nous) ! » « - Écrite) sur) le) deuxième) bucher) légal) des_valeurs_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡_cul_nu an) Août) 2018) : çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ) — (...) Instruisant) que) : se_système_de_ chaises_musicales(s-1)✡, permet(s-1)✡, de_chasser_les) êtres) humains)_jusqu'à_les_soumettre,_et_se,_et_quoi_qu'il_arrive_:_au_bon_souffrir_des_convives_du_banquet_cannibale_des_rabbins,_duquel_il_est_antisémite),_de_vouloir) s)'extraire)(s-1)✡ ! (cf. Dieudonné) M)'Bala) M)'Bala), Les) oeuvres) complètes) !)(sic) (stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! (...) Portant) ici) cours) d)'astrophysique) politique) : Instruisant) que) : Je) dis), que) : jacques_attali(s-1)✡, nicolas_sarkozy(s-1)✡, françois_hollande(s-1)✡, manuel_valls(s-1)✡, emmanuel_macron(s-1)✡, angela_merkel(s-1)✡, theresa_may(s-1)✡, donald_trump(s-1)✡, alain_finkielkraut(s-1)✡, alain_ehrenberg(s-1)✡, cedric_villani(s-1)✡, alain_minc(s-1)✡, élizabeth_roudinesco(s-1)✡, jean_tirol(s-1)✡, emmanuel_todd(s-1)✡, henri_peña-ruiz(s-1)✡, alain_jakubowicz(s-1)✡, et_mario_stasi(s-1)✡, organisent : là_captivité_des) êtres) humains)_dans_le_banquet_cannibale_des_rabbins(s-1)✡ ! La) quintessence) des) êtres) humains), ç)'est) Dieu) ! La) quintessence) de) l)'humanité), ç)'est) Dieu) ! La) quintessence) du) Droit) Divin), ç)'est) Dieu) ! (sic) (stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Publié le par © Dieu faune Nicolas Urvoy.

Écrit du Mardi 28 Août 2018, Bretagne, France:

 

« Le_Diable, ç'est Dieu), vu par les_

Juif (vu,_parlé_Juif) ! Et) l)'or), ç)'est)

Αλλα), vu) par) moi) ! »

 

Vérité)|Absolue)|Dieu)|Nicolas)|Urvoy).

Arcadia, vaisseau d'Albator, du film de 2013." © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"Arcadia, vaisseau d'Albator, du film de 2013." © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

« - Διογένης) : Je) suis) un) mage)

blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués

de) nous) ! »

 

« - Écrite) sur) le) deuxième) bucher)

légal) des_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1)_cul_nu an) Août) 2018) :

çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ)

Reprenant) ici) cours)

d)'astrophysique) religieuse) :

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_donald_trump(s-1) !

 

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_public(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

droit_privé(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_mario_stasi(s-1) !

Instruisant) que) : Conséquemment),

je) dis), que) : là_sphère_publique(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_jacques_

attali(s-1) ! Conséquemment),

je) dis), que) : là_sphère_privée(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_jacques_

attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_publique(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

sphère_privée(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Instruisant) que) : Conséquemment),

je) dis), que) : le_signifiant_

lacanien(s-1), s'est : l'église_judaïque_

de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_lacanien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_lacanien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Instruisant) que) : Conséquemment),

je) dis), que) : le_signifiant_

saussurien(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_saussurien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_nicolas_

sarkozy(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : le_signifié_saussurien(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_nicolas_

sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_françois_

hollande(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : le_signifié_saussurien(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_françois_

hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_manuel_

valls(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : le_signifié_saussurien(s-1), s'est :

l'état_judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'emmanuel_

macron(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : le_signifié_saussurien(s-1),

s'est : l'état_judaïque_d'emmanuel_

macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'angela_

merkel(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : le_signifié_saussurien(s-1),

s'est : l'état_judaïque_d'angela_

merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_saussurien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_donald_

trump(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : le_signifié_saussurien(s-1), s'est :

l'état_judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_

finkielkraut(s-1) ! Conséquemment),

je) dis), que) : le_signifié_

saussurien(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_

ehrenberg(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : le_signifié_saussurien(s-1),

s'est : l'état_judaïque_d'alain_

ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_cedric_

villani(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : le_signifié_saussurien(s-1), s'est :

l'état_judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_saussurien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'henri_peña-

ruiz(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : le_signifié_saussurien(s-1), s'est :

l'état_judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_saussurien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'élisabeth_

roudinesco(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : le_signifié_saussurien(s-1),

s'est : l'état_judaïque_d'élisabeth_

roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'emmanuel_

todd(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : le_signifié_saussurien(s-1), s'est :

l'état_judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_

jakubowiczk(s-1) ! Conséquemment),

je) dis), que) : le_signifié_

saussurien(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_jakubowiczk(s-1) !
 

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifiant_saussurien(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

signifié_saussurien(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_jacques_

attali(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_jacques_

attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_nicolas_

sarkozy(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : l'intégrale-dérivée_

d'Urvoy(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_françois_

hollande(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : l'intégrale-dérivée_

d'Urvoy(s-1), s'est : l'état_judaïque_de_

françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_manuel_

valls(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_manuel_

valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'emmanuel_

macron(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : l'intégrale-dérivée_

d'Urvoy(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'angela_

merkel(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : l'intégrale-dérivée_

d'Urvoy(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'état_judaïque_de_theresa_may(s-1) !
 

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_donald_

trump(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_donald_

trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_

finkielkraut(s-1) ! Conséquemment),

je) dis), que) : l'intégrale-dérivée_

d'Urvoy(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_

ehrenberg(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : l'intégrale-dérivée_

d'Urvoy(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_cedric_

villani(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_cedric_

villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'état_judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'henri_peña-

ruiz(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1),

s'est : l'état_judaïque_d'henri_peña-

ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'état_judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'élisabeth_

roudinesco(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : l'intégrale-dérivée_

d'Urvoy(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'emmanuel_

todd(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1),

s'est : l'état_judaïque_d'emmanuel_

todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_

jakubowiczk(s-1) ! Conséquemment),

je) dis), que) : l'intégrale-dérivée_

d'Urvoy(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-temps_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'intégrale-dérivée_d'Urvoy(s-1), s'est :

l'état_judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Instruisant) que) : Conséquemment),

je) dis), que) : le_pouvoir_

temporel(s-1), s'est : l'église_judaïque

_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_sprirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_temporel(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

pouvoir_spirituel(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

culturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) :

l'aculturation_d'Urvoy(s-1), s'est : l'état

_judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_jacques_

attali(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_nicolas_

sarkozy(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_françois_

hollande(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_manuel_

valls(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'emmanuel_

macron(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'angela_

merkel(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_theresa_

may(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_donald_

trump(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'alain_

finkielkraut(s-1) ! Conséquemment),

je) dis), que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_finkielkraut(s-1) !


Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'alain_

ehrenberg(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_cedric_

villani(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_jean_

tirol(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'henri_peña-

ruiz(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'alain_

minc(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'élisabeth_

roudinesco(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'emmanuel_

todd(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_d'alain_

jakubowiczk(s-1) ! Conséquemment),

je) dis), que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

déterritorialisation_deleuzienne(s-1),

s'est : l'église_judaïque_de_mario_

stasi(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_territorialisation_

deleuzienne(s-1), s'est : l'état_judaïque_

de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jacques_attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_manuel_valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_donald_trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_cedric_villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'henri_peña-ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'emmanuel_todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_jakubowiczk(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : le_

sang_du_christ(s-1), s'est : l'église_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

chair_du_christ(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_mario_stasi(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_jacques_

attali(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_nourriture_spirituelle(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_jacques_

attali(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_nicolas_

sarkozy(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_nourriture_

spirituelle(s-1), s'est : l'état_judaïque_de

_nicolas_sarkozy(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_françois_

hollande(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_nourriture_

spirituelle(s-1), s'est : l'état_judaïque_de

_françois_hollande(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_manuel_

valls(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_nourriture_spirituelle(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_manuel_

valls(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'emmanuel_

macron(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_nourriture_

spirituelle(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'emmanuel_macron(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'angela_

merkel(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_nourriture_

spirituelle(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'angela_merkel(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_spirituelle(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_theresa_may(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_donald_

trump(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_nourriture_spirituelle(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_donald_

trump(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_

finkielkraut(s-1) ! Conséquemment),

je) dis), que) : là_nourriture_

spirituelle(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_finkielkraut(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_

ehrenberg(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_nourriture_

spirituelle(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'alain_ehrenberg(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_cedric_

villani(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_nourriture_spirituelle(s-1),

s'est : l'état_judaïque_de_cedric_

villani(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_spirituelle(s-1), s'est : l'état_

judaïque_de_jean_tirol(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'henri_peña-

ruiz(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_nourriture_spirituelle(s-1),

s'est : l'état_judaïque_d'henri_peña-

ruiz(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_spirituelle(s-1), s'est : l'état_

judaïque_d'alain_minc(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'élisabeth_

roudinesco(s-1) ! Conséquemment), je)

dis), que) : là_nourriture_

spirituelle(s-1), s'est : l'état_judaïque_

d'élisabeth_roudinesco(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_

nourriture_satanique(s-1), s'est :

l'église_judaïque_d'emmanuel_

todd(s-1) ! Conséquemment), je) dis),

que) : là_nourriture_spirituelle(s-1),

s'est : l'état_judaïque_d'emmanuel_

todd(s-1) !

Conséquemment), je) dis), que) : là_