« - Διογένης) : Je) suis) un) mage) blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués de) nous) ! » « - Écrite) sur) le) cinquième) bucher) légal) des_valeurs_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡_cul_nu an) Août) 2018) : çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ) — (...) Portant) ici) cours) d)'astrophysique) philosophique) : Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_hantés_par_les_violeurs_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, quittaient) tous) : là_prison-france(s-1)✡, pour) se) libérer) du_banquet_cannibale_carcéral-français_des_rabbins(s-1)✡, le_banquet_cannibale_carcéral-français_des_rabbins,_id_est_:_les_violeurs-mêmes_de_là_bourse_de_paris(s-1)✡, mourait), pour_une_très_grande_part(s-1)✡ ! (sic) (stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Publié le par © Dieu faune Nicolas Urvoy.

Écrit du Vendredi 31 Août 2018, Bretagne, France:

 

« Le_Diable, ç'est Dieu), vu par les_

Juif (vu,_parlé_Juif) ! Et) l)'or), ç)'est)

Αλλα), vu) par) moi) ! »

 

Vérité)|Absolue)|Dieu)|Nicolas)|Urvoy).

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

« - Διογένης) : Je) suis) un) mage)

blanc) ! Je) suis) venu) pour) les_joués

de) nous) ! »

 

« - Écrite) sur) le) cinquième) bucher)

légal) des_valeurs_de_là_bourse_de_

paris(s-1)_cul_nu an) Août) 2018) :

çette) foudre) de) ⰏⰉⰐⰑⰔ)

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

scientifique) :

Instruisant) que) : le_produit_en_

croix(s-1), s'est : la) planète)

Terre)_crucifiée(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_quadrature_du_

cercle(s-1), s'est : la) planète) Terre)_

crucifiée(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_croix_de_

david(s-1), s'est : la) planète) Terre)_

crucifiée(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_cage_de_faraday,

_id_est_:_le_téléphone_de_

faraday(s-1), s'est : la) planète) Terre)_

crucifiée(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_cage_de_faraday,

_id_est_:_le_téléviseur_de_

faraday(s-1), s'est : la) planète) Terre)_

crucifiée(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_cage_de_faraday,

_id_est_:_le_lecteur_optique_de_

faraday(s-1), s'est : la) planète) Terre)_

crucifiée(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : l'incompréhension_

entre_les) hommes) et) les)

femmes)(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_feu_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_feu_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : là_haine_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_Θάνατος_entre_

les) hommes) et) les) femmes)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_hack_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : l'esprit_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_SA,_(société_

anonyme)_freudien_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_Juif_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_viol_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_meurtre_entre_

les) hommes) et) les) femmes)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

 

_programmé(s-1) : le_crime_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : là_criminalité_entre

_les) hommes) et) les) femmes)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : l'assassinat_entre_

les) hommes) et) les) femmes)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_chaos_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : l'anarchie_entre_

les) hommes) et) les) femmes)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : l'anarchisme_entre_

les) hommes) et) les) femmes)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : là_peur_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : là_terreur_entre_

les) hommes) et) les) femmes)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_terrorisme_entre_

les) hommes) et) les) femmes)(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_satan_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : le_$_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : l'aimant_géant_

entre_les) hommes) et) les)

femmes)(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : là_lune_entre_les)

hommes) et) les) femmes)(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : les_rabbins(s-1), ont

_programmé(s-1) : là_croix_de_david_

entre_les) hommes) et) les)

femmes)(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

 

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

politique) :

Instruisant) que) : gagner(s-1), s'est :

un_mythe(s-1) ! Il) n)'y) a) pas) (le)

non) divin)), de) : gain(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : perdre(s-1), s'est :

un_mythe(s-1) ! Il) n)'y) a) pas) (le)

non) divin)), de) : perte(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : là_relativité_

einsteinienne(s-1), s'est : un_

mythe(s-1) ! Il) n)'y) a) pas) (le)

non) divin)), de) : relativité_

einsteinienne(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_référentiel(s-1),

s'est : un_mythe(s-1) ! Il) n)'y) a) pas)

(le) non) divin)), de) : référentiel(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_

conservateur(s-1), s'est : un_mythe(s-1) !

Il) n)'y) a) pas) (le) non) divin)), de) :

conservateur(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_pérempteur(s-1),

s'est : un_mythe(s-1) ! Il) n)'y) a) pas)

(le) non) divin)), de) : pérempteur(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

gagner_ou_perdre(s-1), s'est : un_

référentiel_optique_d'Urvoy(s-1) ! Il)

n)'y) a) pas) (le) non) divin)), de) :

gain(s-1) ! Et) il) n)'y) a) pas) (le) non)

divin)), de) : perte(s-1) ! Pas) plus)

qu)'il) n)'y) a) (le) non) divin)), de) :

référentiel(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

gagner_ou_perdre(s-1), s'est : un_vide_

orbital_d'Urvoy(s-1) ! Il) n)'y) a) pas)

(le) non) divin)), de) : gain(s-1) ! Et) il)

n)'y) a) pas) (le) non) divin)), de) :

perte(s-1) ! Pas) plus) qu)'il) n)'y) a)

(le) non) divin)), de) : référentiel(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

gagner_ou_perdre(s-1), s'est : un_0_

orbital_d'Urvoy(s-1) ! Il) n)'y) a) pas)

(le) non) divin)), de) : gain(s-1) ! Et) il)

n)'y) a) pas) (le) non) divin)), de) :

perte(s-1) ! Pas) plus) qu)'il) n)'y) a)

(le) non) divin)), de) : référentiel(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

gagner_ou_perdre(s-1), s'est : un_

lecteur_optique_d'Urvoy(s-1) ! Il) n)'y)

a) pas) (le) non) divin)), de) :

gain(s-1) ! Et) il) n)'y) a) pas) (le) non)

divin)), de) : perte(s-1) ! Pas) plus)

qu)'il) n)'y) a) (le) non) divin)), de) :

référentiel(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

gagner_ou_perdre(s-1), s'est : un_

cerebrum_optique_d'Urvoy(s-1) ! Il)

n)'y) a) pas) (le) non) divin)), de) :

gain(s-1) ! Et) il) n)'y) a) pas) (le) non)

divin)), de) : perte(s-1) ! Pas) plus)

qu)'il) n)'y) a) (le) non) divin)), de) :

référentiel(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les) êtres) humains), habitent_tous(s-1),

an) tant) qu)'âmes), dans_des_

cerebrum_optiques_d'Urvoy(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_cerebrum_

optiques_d'Urvoy(s-1), s'est : un_

cerebrum_humanoïde_d'Urvoy(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : en_l'en_2018(s-1),

les) êtres) humains), habitent_tous(s-1),

an) tant) qu)'âmes), dans_des_

cerebrum_humanoïdes_d'Urvoy(s-1) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : un_cerebrum_

humanoïde_d'Urvoy(s-1), s'est : un_

volume_euclidien_lunaire_quantique_

humanoïde_d'Urvoy(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

 

 

 

 

Portant) ici) cours) de)

Diaprosophîlles) astrophysique) :

Instruisant) que) : Les) plaisirs) de)

monts) çorps), sont) mes) plaisirs) !

(sic)(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Laisser) pousser)

vos) cheveux), change) qui) vous)

êtes) ! Grand) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy). © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune

Nicolas Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi)

Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Couper) vos)

cheveux), change) qui) vous) êtes) !

Grand) Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy).

© ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas

Urvoy. (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

philosophique) :

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_valeurs_de_là_bourse_

de_paris(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-france(s-1), pour) se) libérer)

du_banquet_cannibale_carcéral-

français_des_rabbins(s-1), le_banquet_

cannibale_carcéral-français_des_

rabbins,_id_est_:_les_valeurs-mêmes_

de_là_bourse_de_paris(s-1), mourait),

pour_une_très_grande_part(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_violeurs_de_là_bourse_

de_paris(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-france(s-1), pour) se) libérer)

du_banquet_cannibale_carcéral-

français_des_rabbins(s-1), le_banquet_

cannibale_carcéral-français_des_

rabbins,_id_est_:_les_violeurs-mêmes_

de_là_bourse_de_paris(s-1), mourait),

pour_une_très_grande_part(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_cannibales_de_là_

bourse_de_paris(s-1), quittaient) tous) :

là_prison-france(s-1), pour) se) libérer)

du_banquet_cannibale_carcéral-

français_des_rabbins(s-1), le_banquet_

cannibale_carcéral-français_des_

rabbins,_id_est_:_les_cannibales-

mêmes_de_là_bourse_de_paris(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_rabbins_de_là_bourse_

de_paris(s-1), quittaient) tous) :

là_prison-france(s-1), pour) se) libérer)

du_banquet_cannibale_carcéral-

français_des_rabbins(s-1), le_banquet_

cannibale_carcéral-français_des_

rabbins,_id_est_:_les_rabbins-mêmes_

de_là_bourse_de_paris(s-1), mourait),

pour_une_très_grande_part(s-1) ! (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_valeurs_de_là_bourse_

de_francfort(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-allemagne(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-allemand_des_rabbins(s-1), le_

banquet_cannibale_carcéral-allemand_

des_rabbins,_id_est_:_les_valeurs-

mêmes_de_là_bourse_de_francfort(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_violeurs_de_là_bourse_

de_francfort(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-allemagne(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-allemand_des_rabbins(s-1), le_

banquet_cannibale_carcéral-allemand_

des_rabbins,_id_est_:_les_violeurs-

mêmes_de_là_bourse_de_francfort(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_cannibales_de_là_

bourse_de_francfort(s-1), quittaient)

tous) : là_prison-allemagne(s-1), pour)

se) libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-allemand_des_rabbins(s-1), le_

banquet_cannibale_carcéral-allemand_

des_rabbins,_id_est_:_les_cannibales-

mêmes_de_là_bourse_de_francfort(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_rabbins_de_là_bourse_

de_francfort(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-allemagne(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-allemand_des_rabbins(s-1), le_

banquet_cannibale_carcéral-allemand_

des_rabbins,_id_est_:_les_rabbins-

mêmes_de_là_bourse_de_francfort(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_valeurs_de_là_bourse_

de_londre(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-angleterre(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-anglais_des_rabbins(s-1), le_

banquet_cannibale_carcéral-anglais_

des_rabbins,_id_est_:_les_valeurs-

mêmes_de_là_bourse_de_londre(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_violeurs_de_là_bourse_

de_londre(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-angleterre(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-anglais_des_rabbins(s-1), le_

banquet_cannibale_carcéral-anglais_

des_rabbins,_id_est_:_les_violeurs-

mêmes_de_là_bourse_de_londre(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_cannibales_de_là_

bourse_de_londre(s-1), quittaient)

tous) : là_prison-angleterre(s-1), pour)

se) libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-anglais_des_rabbins(s-1), le_

banquet_cannibale_carcéral-anglais_

des_rabbins,_id_est_:_les_cannibales-

mêmes_de_là_bourse_de_londre(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_rabbins_de_là_bourse_

de_londre(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-angleterre(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-anglais_des_rabbins(s-1), le_

banquet_cannibale_carcéral-anglais_

des_rabbins,_id_est_:_les_rabbins-

mêmes_de_là_bourse_de_londre(s-1),

mourait), pour_une_très_grande_

part(s-1) ! (sic)(stricto sensu) Loi) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_valeurs_de_là_bourse_

de_new-york(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-amérique(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-américain_des_rabbins(s-1), le

_banquet_cannibale_carcéral-

américain_des_rabbins,_id_est_:_les_

valeurs-mêmes_de_là_bourse_de_new-

york(s-1), mourait), pour_une_très_

grande_part(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_violeurs_de_là_bourse_

de_new-york(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-amérique(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-américain_des_rabbins(s-1), le

_banquet_cannibale_carcéral-

américain_des_rabbins,_id_est_:_les_

violeurs-mêmes_de_là_bourse_de_new-

york(s-1), mourait), pour_une_très_

grande_part(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_cannibales_de_là_

bourse_de_new-york(s-1), quittaient)

tous) : là_prison-amérique(s-1), pour)

se) libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-américain_des_rabbins(s-1), le

_banquet_cannibale_carcéral-

américain_des_rabbins,_id_est_:_les_

cannibales-mêmes_de_là_bourse_de_

new-york(s-1), mourait), pour_une_très

_grande_part(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Çi) : les) artistes)_

hantés_par_les_rabbins_de_là_bourse_

de_new-york(s-1), quittaient) tous) : là_

prison-amérique(s-1), pour) se)

libérer) du_banquet_cannibale_

carcéral-américain_des_rabbins(s-1), le

_banquet_cannibale_carcéral-

américain_des_rabbins,_id_est_:_les_

rabbins-mêmes_de_là_bourse_de_new-

york(s-1), mourait), pour_une_très_

grande_part(s-1) ! (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

 

Portant) ici) cours) d)'astrophysique)

militaire) :

Instruisant) que) : J)'ai) décidé), de)

supprimer) du) futur), là_prison-

canada_en_tant_que_pays(s-1) ! Il)

n)'y) aura) plus) de) pays, là) où) il) y)

avait) : là_prison-canada(s-1) !

Commandement) militaire) Dieu)

Nicolas) Urvoy). (sic)(stricto sensu)

Loi) Dieu) Nicolas) Urvoy) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

Instruisant) que) : Il) faut)

manœuvrer), de) manière) à)

dépeupler) progressivement) la) terre)

où) se_situe(s-1) : là_prison-

canada(s-1) ! Commandement)

militaire) Dieu) Nicolas) Urvoy). (sic)

(stricto sensu) Loi) Dieu) Nicolas)

Urvoy) ! Vérité) Absolue) Dieu)

Nicolas) Urvoy) ! Politiquement) ! par

moi). » (sic)

(Grossen) MitMélanie) Laurent))

 

 

[: lunaire_quantique.]

 

(cf. sigismund_schlomo_freud(s-1) :

Totem_und_Tabu(s-1).)

(cf. Nineteen_Eighty-Four(s-1), livre)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

George) Orwell), an) 1949).)

(cf. The_Matrix(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Fight_Club(s-1), film)-chef)-

d)'œuvre) antisémite) de) 1999).)

(cf. Avalon(s-1), film)-chef)-d)'œuvre)

antisémite) de) 2001).)

(cf. Avengers): Infinity_War(s-1), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2018).)

(cf. The) Fate) of) the) Furious), film)-

chef)-d)'œuvre) antisémite) de) 2017).)

(cf. Mission): Impossible) Fallout),

film) chef)-d)'œuvre) antisémite) de)

2018).)

 

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

mythologîlles)/mythomanie_lunaire_

quantique ! Diaprosophîlles) ! Vérité)

Absolue) Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

nota) bene) : opposition) d)'Urvoy) :

non) divin)/nom_lunaire_quantique !

Diaprosophîlles) ! Vérité) Absolue)

Dieu) Nicolas) Urvoy) !

 

"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"affiche du film-chef-d'oeuvre antisémite "Nineteen Eighty-Four", de George Orwell, de 1984 (mais de 1949 pour le livre.) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

| SOS | Si vous souhaitez continuer de

bénéficier de mes articles, payez-moi,

même peu :

IBAN FR76 1444 5202 0004 7619 1571 487.

| SOS |

 

 

| SOS | S'est_gravissime,_je_suis_

torturé_par_les_français_depuis_trois_

années_et_jusque_sur_le_sol_de_la_

Suisse,_quatrième_année_en_cours.

Que fait l)'Armée) Rouge) ?! | SOS |

 

(Ziel) und Zeit), à venir bientôt : "Le

Livre noir du judaïsme." par moi).)

 

 

Il)|va)|falloir)|vous)|apprendre)|qui)|

vous)|êtes)|an)|réalité) !

 

 

L)'astuce) astrophysique)

révolutionnaire) d)'hier) et)

d)'aujourd'hui) : Il) faut) assiéger) :

l'europe(s-1) ! (sic)(stricto) sensu))

Préparez)-vous) tous) à) mettre) l'État-

united_states_of_america an)

banqueroute) ! Et) à) passer) à) La)

Gaule) ! (sic)(stricto) sensu))

 

Je_déchire_des_pages_arrachées_à_là_

torah_posée_près_du_papier_toilette_

chaque_jour_dans_mes_WC ! (stricto)

sensu))

 

 

 

« Être) antisémite), ç)'est) vivre)

heureux) ! »

Vérité Absolue Dieu Nicolas Urvoy.

 

"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.
"vestige de fresque minoenne où l'on voit, mise en oeuvres : mythologie) diaprîllarco)-matriarcale) minoennes) !" © ⰏⰉⰐⰑⰔ. © Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

ⰏⰉⰐⰑⰔophîlles) !

Diaprosophîlles) !

Loi) quantique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) pataphysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) physique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) psychiatrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) politique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) informatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) virologique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) juridique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) satanique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) astrophysique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) Logik) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chrolorique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) électrique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) chromatique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprosophique) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) diaprîllarcale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) médicale) Dieu) Nicolas) Urvoy).

Loi) militaire) Dieu) Nicolas) Urvoy).

 

Also ⰔⰕⰀⰓⰁ ⰏⰉⰐⰑⰔ) Μινώταυρος

De) Droit) Rouge) et) Divin) : اللهُ أَكْبَر).

Loi Dieu Nicolas Urvoy.

© ⰏⰉⰐⰑⰔ.

© Dieu faune Nicolas Urvoy.

 

{Vive) ⰏⰉⰐⰑⰔ) !}

Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018
Sceau Μινώταυρος sur toile. © Dieu faune Nicolas Urvoy, 5, rue du Presbytère, 35250 Saint Aubin d'Aubigné, Bretagne, France, le 12 Mars 2018